Klatovská nemocnice získá nové dialyzační středisko

Klatovská nemocnice získá nové dialyzační středisko
Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí a schválila zprávu o hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce nového dialyzačního střediska Klatovské nemocnice.

Rozhodla se vybrat jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení č. E1 Geosan Group a.s. z Kolína. Tato akciová společnost předložila nabídkovou cenu na stavební práce ve výši 71,2 milionu korun včetně DPH. „Na základě rozhodnutí Rady bude s Geosanem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací s tím, že maximální cena za toto dílo bude při uplatnění tzv. valorizační doložky činit cca 92,6 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v souladu se zadávací dokumentací do pěti pracovních dnů od písemného pokynu objednatele po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv. „Předání staveniště se předpokládá na konci měsíce září nebo na začátku října. Realizace stavby nového dialyzačního střediska by měla být dokončena v termínu do 360 kalendářních dnů,“ upřesnil náměstek hejtmana R. Zarzycký. V krajském  rozpočtu je podle jeho slov na krytí této veřejné zakázky počítáno pro letošní rok s celkem 40 miliony korun. Zbývající finanční prostředky budou nárokovány při sestavování rozpočtu na rok 2023 a 2024.

ilustrační foto

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!